ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Re-Discovery

1. ทรัพย์สินทางปัญญาของ Re-Discovery

ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไม่จำกัดลิขสิทธิ์ ทำขึ้นเพื่อการแบ่งปัน แต่กรุณาให้เครดิตด้วย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านต้องสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดี

2. การใช้บริการของ Re-Discovery

เว็บไซต์นี้ถูกใช้เพื่อประโยชน์มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม

3. ความรับผิดของ Re-Discovery

ข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์ ไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของ Re-Discovery ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรืออาญา ทางเว็บไซต์ไม่รับผิดใดๆจากเนื้อหาหรือข้อความ

4. การสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์ Re-Discovery

ข้อมูลบางส่วนจัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนส่วนมาก ในการนำไปเป็นความรู้และใช้งานทางเว็บไซต์พยายามอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยมากที่สุด ซึ่งทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความได้ทั้งหมด หากเกิดความเสียหายใดๆแก่ผู้ที่ถูกพาดพิงที่มีอยู่บนเว็บไซต์ กรุณาแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียด และทางเว็บไซต์จะดำเนินการแก้ไข้ให้